BeyondWeird Home  Classics 

Dialogues of Plato

Charmides, or Temperance
Cratylus
Critias
Crito
Euthydemus
Euthyphro
Gorgias
Ion
Laches or Courage
Laws
Lysis, or Friendship
Meno
Parmenides
Phaedo
Phaedrus
Philebus
Protagoras
The Republic
The Seventh Letter
Sophist
Statesman
Symposium
Theaetetus
Timaeus